آلبوم من ◂ سید هاشم حسینی بوشهری
در دیدار با آیت الله شیخ حسین مظاهری